UVA11072 Points

2017年7月31日

给你一组点集合A,另外有 r 个询问,每个询问给出一个点的坐标,问你能否在 A 中找到三个点使得这个点的坐标的坐标在这三个点组成的三角形内.

其实就是求A的凸包,判断这个点是否在凸包内,判断方法是假设询问的这个点在凸包内,如果能够找到凸包上的一个向量,使得这个点在向量的顺时针方向,那么这个点就在凸包外,否则就在凸包内.

#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
struct Point {
  int x, y;
  Point() {}
  Point(int x, int y) : x(x), y(y) {}
  bool operator < (const Point &a) const {
    return x < a.x || x == a.x && y < a.y;
  }
  Point operator - (const Point &a) const {
    return Point(x - a.x, y - a.y);
  }
} a[100005], ch[100005];
int det(Point a, Point b)
{
  return a.x * b.y - a.y * b.x;
}
int convex_hull(int n)
{
  int m = 0;
  sort(a, a + n);
  for (int i = 0; i < n; i++) {
    while (m > 1 && det(ch[m - 1] - ch[m - 2], a[i] - ch[m - 2]) <= 0)
      m--;
    ch[m++] = a[i];
  }
  int k = m;
  for (int i = n - 2; i >= 0; i--) {
    while (m > k && det(ch[m - 1] - ch[m - 2], a[i] - ch[m - 2]) <= 0)
      m--;
    ch[m++] = a[i];
  }
  return n > 1 ? m - 1 : m;
}
int main()
{
  int n, m;
  while (~scanf("%d", &n)) {
    for (int i = 0; i < n; i++) {
      scanf("%d %d", &a[i].x, &a[i].y);
    }
    int num = convex_hull(n);
    scanf("%d", &m);
    while (m--) {
      int x, y;
      scanf("%d %d", &x, &y);
      Point o = Point(x, y);
      int ok = 1;
      for (int i = 0; i < num - 1; i++) {
        if (det(ch[i + 1] - ch[i], o - ch[i]) < 0) {
          ok = 0;
          break;
        }
      }
      if (det(ch[0] - ch[num - 1], o - ch[num - 1]) < 0) {
        ok = 0;
      }
      if (ok) {
        puts("inside");
      } else {
        puts("outside");
      }
    }
  }
  return 0;
}

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注